Zaproszenie do składania ofert
W zakładce Zapytania Ofertowe zaproszenie do składania ofert

Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 


Zaproszenie numer 1

Foto
 
Pludry, dnia 23.12.2013 r.
 
                          
 
Zapytanie ofertowe
 
 
P.N.V WOOD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą przy ul. Tartacznej 11, Pludry,
 46-380 Dobrodzień,
 
ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Inwestujemy w Waszą przyszłość
4. Oś priorytetowa: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie 4.3:Kredyt technologiczny na realizację projektu pn.:
Wdrożenie nowej technologii wytwarzania deski wielowarstwowej z zastosowaniem autorskiego systemu klejenia”.
 
 
ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT
 
 
Opis przedmiotu zamówienia:
 
 
Linia do łączenia na mikrowczepy
o następujących parametrach:
 
Linia składająca się z:
1.    Transporter podający.
2.    Frezarka mikrowczepów.
3.    Nakładarka kleju.
4.    Prasa sklejająca na mikrowczepy.
5.    Piła kapująca gotowy element na żądaną długość.
6.    Transporter wyprowadzający sklejony produkt.
Długość początkowa – 150-1000 mm
Grubość – 20-80 mm
Szerokość – 40-205 mm
Rodzaj drewna – miękkie/twarde
Wilgotność drewna – 8-12 mm
 
Uwaga!
Warunkiem ważności oferty jest wypełnienie załączonego formularza ofertowego!
Wymaga się aby oferty były ważne do 30.06.2014 roku.
 
 
Sposób obliczania ceny:
Cena zakupu obejmuje cenę jednostkową urządzenia
czyli cenę netto urządzenia, podatek VAT, cenę brutto.
 
 
 
Termin składania ofert:
Termin składania ofert rozpoczyna się z dniem 23.12.2013 r.
 i będą one przyjmowane do dnia 30.12.2013 r.
Oferty będą rozpatrzone do dnia 31.12.2013 r.
 
 
 
Planowany termin realizacji zamówienia:
Zamówienie zostanie zrealizowane do 31.05.2014 r.
 
Miejsce dostawy zamówienia
ul. Tartaczna 11, Pludry
46-380 Dobrodzień
 
W przypadku niedotrzymania terminu dostawy urządzenia w terminie do 31.05.2014 r.
Dostawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 30 % netto wartości kontraktu.
 
 
Opis kryteriów mający wpływ na wybór oferty
 
 
·         Przy wyborze najkorzystniejszej oferty będziemy kierować się kryterium – najniższa cena.
·         Ocena oferty w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana w następujący sposób:
 
Cena oferty najniższej spośród wszystkich nieodrzuconych ofert
---------------------------------------------------------------------------------------- x 100 = ilość punktów
Cena oferty ocenianej
 
·         Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.
·         Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych.
 
 
Miejsce, sposób i termin składania ofert:
 
 
Oferty prosimy składać osobiście lub pocztą na adres siedziby firmy:
 
P.N.V. WOOD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Tartaczna 11, Pludry
46-380 Dobrodzień
 
lub
 
drogą elektroniczną na adres pnvwood@pnvwood.com
 
w terminie określonym w niniejszym zaproszeniu tj. od dnia 23.12.2013 r. do dnia 30.12.2013 r.
 
 
 
Formalności po wyborze oferty:
 
Wybór dostawcy nastąpi w dniu 31.12.2013 r. w oparciu o oferty złożone w formie pisemnej w terminie określonym w niniejszym zaproszeniu.
Decyzja o wyborze dostawcy zostanie umieszczona na stronie internetowej www.pnvwood.com
 
 
Zamawiający dopuszcza zamknięcie postępowania przetargowego - na każdym jego etapie bez dokonywania wyboru Dostawcy bez podawania przyczyn. W szczególności chodzi tutaj o przypadki, w których wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                          ........................................
              /pieczęć firmowa/                                                                                                                   /miejscowość i data/
 
FORMULARZ OFERTOWY:
 
Nawiązując do ogłoszonego dnia 23.12.2013 r. zaproszenia do składania ofert na:
 
Linia do łączenia na mikrowczepy
o następujących parametrach:
 
Linia składająca się z:
1.    Transporter podający.
2.    Frezarka mikrowczepów.
3.    Nakładarka kleju.
4.    Prasa sklejająca na mikrowczepy.
5.    Piła kapująca gotowy element na żądaną długość.
6.    Transporter wyprowadzający sklejony produkt.
Długość początkowa – 150-1000 mm
Grubość – 20-80 mm
Szerokość – 40-205 mm
Rodzaj drewna – miękkie/twarde
Wilgotność drewna – 8-12 mm
 
My, niżej podpisani …………………………………………………………………………………………………………………………………Działając w i mieniu i na rzecz:……......................................................................................................................
 
(nazwa firmy, dokładny adres oferenta)
 
 
 
 
 
 
Składamy ofertę na:
 
Linia do łączenia na mikrowczepy
o następujących parametrach:
 
Linia składająca się z:
1.    Transporter podający.
2.    Frezarka mikrowczepów.
3.    Nakładarka kleju.
4.    Prasa sklejająca na mikrowczepy.
5.    Piła kapująca gotowy element na żądaną długość.
6.    Transporter wyprowadzający sklejony produkt.
Długość początkowa – 150-1000 mm
Grubość – 20-80 mm
Szerokość – 40-205 mm
Rodzaj drewna – miękkie/twarde
Wilgotność drewna – 8-12 mm
 
 
1.     OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia i uznajemy się za związanych określonymi        w nim postanowieniami i zasadami postępowania.
 
 
2.     OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za:
 
Razem cena netto: …………………………………..……………………..
(Słownie cena netto:………………………….… …………………………..
…………………………..…………………………………………………….)
VAT ……..……% tj. ………………..……………………………………….
Cena brutto: ………………………………………..…………………………..
3.     ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego             w zapytaniu ofertowym):
 ……………………………………………………………………………………………………….……………………
 
4.     Warunki płatności: ...........................................…………………………..………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….…………………………
 
5.     Termin ważności oferty………………………………………………………………………………………………
 
6.     ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są: ……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
..……………………………………………………………………………..………………………………………………
 
 
/Podpis oferenta/
 

Załączniki:
 

 
46-380 Dobrodzień, Pludry ul. Tartaczna 11
tel. /fax +48 (0) 34 353 75 81, mobil +48 (0) 602 351 361
e-mail: pnvwood@pnvwood.com


Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.
 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA